Semalt syn - Ansat URL gyryjy

Trafik islendik web sahypasynyň ösmegi üçin esasy hereketlendiriji bolup, has köp traffige eýe bolmak sahypaňyzy has meşhur ilata açar diýip ylalaşyp bileris. Şeýle traffigi gazanmak üçin maýa goýmak üçin size CPV traffik kampaniýalaryny öz içine alýan jikme-jik meýilnama gerek bolar. Onlyeke-täk mesele: ýokarky gözleg motorlaryndan müňlerçe URL bolmasa, ýüzlerçe ýygnamaly bolarsyňyz.

Bu baglanyşyklary el bilen göçürmek mümkin bolsa-da, köp wagt we güýç gerek bolar. Ine, aňsat URL Scraper surata düşýär. Traffokary Trafik akademiýasy 2.0 toplumyndan tapyp boljak bu gural işiňizi ep-esli aňsatlaşdyrar.

Näme edýär?

Easyönekeý URL Scraper, beýleki gyryş gurallary ýaly işleýär: şonda webde gezýär we belli maglumatlary ýygnaýar. Emma gözleg motoryndan URL-ler almak köp sanly ýazgylary talap eder. Bu meseläni çözmek üçin gural şuňa meňzeş açar sözler bilen web sahypalaryny gözlemek we olary sanawlamak üçin açar sözlere daýanýar.

Näme üçin aňsat URL skraperi gerek?

Dogrusy, bu size ýüzlerçe sagat we gözleg motorlaryny el bilen gezmek stresini tygşytlar. Gural URL-leri awtomatiki derňeýär we diňe açar söz bilen baglanyşykly bolanlary çykarýar.

“Easy URL Scraper” -i nädip ulanmaly

Interfeýsi açanyňyzda, gözlemek isleýän aýratyn web sahypalaryňyz üçin açar söz ýazyp boljak "açar söz" penjiresini görersiňiz. Aşakda URL-ler ýygnamak isleýän gözleg motorlaryny saýlamak üçin başga bir sütün bar. Iň oňat netijeler bilen gyzyklanýan bolsaňyz, iň ýokary gözleg motorlarynyň hemmesini bellemegi ýatdan çykarmaň. Üçünji panel, ýygnamak isleýän URL-leriňiziň sanyny saýlamaga mümkinçilik berer. Bu san, traffik kampaniýanyňyzyň ululygyna baglylykda peýdalydyr.

Aboveokardaky üç ädimi düzeniňizden soň, "URL-leri alyň" -a basyň. Gural gözlegi awtomatiki usulda işleder we çykyş penjiresinde URL-leri görkezip başlar. Netijeler aňsat göçürmek we başga ýere goýmak üçin tekst görnüşinde bolar.

“Easy URL” gyryjysyny ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

1. Internet marketingi bolsaňyz, bu siziň üçin gural, CPV kampaniýalarynda ulanyljak baglanyşyklary edinmek meselesini aňsatlaşdyrar.

2. HTA 2.0 teňňeli traffigi amala aşyrsaňyz, bu size maksatly traffigi almaga mümkinçilik berer.

3. Beýleki gurallardan tapawutlylykda, bu kodlamak bilimini talap etmeýär, sebäbi ulanmak aňsat; ýönekeý gurluş sebäpli menýuda aýlanmakda kynçylyk çekmersiňiz.

4. Gural size ygtybarly netijeleri berer, URL-leri el bilen gözläniňizde indi çaklamaly dälsiňiz we bu gural awtomatiki usulda size iň oňat netijeleri berer.

5. Gyryjy iň ýokarky gözleg motorlarynyň hemmesinden netijeleri jemlänligi sebäpli köp sanly dublikatlar bolar. Bu meseläni çözmek birneme gaharly bolup bilse-de, soňky nusgalaryňyzdan şeýle dublikatlary kesgitläp we aýyryp biljek onlaýn gurallar bar.